CAI response to “Don’t Throw Stones” initiative

[gview file=”http://changingattitudeireland.org/wp-content/uploads/2014/01/20090500-Dont-Throw-Stones-response.pdf”]